ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು – Dasara wishes in Kannada 2024

Best Happy Dasara Greetings Cards in Kannada

The tenth day of Navratri or Durga Puja is known as Dasara. Dasara marks a celebration of tremendous grandeur all around the country. The festival of Dasara celebrates Lord Rama’s victory over Ravana.

Since it marks the end of Durga Puja, this day is also known as Vijayadashami. A giant sculpture of Ravana is torched on this day to symbolize the triumph of good over evil. On the day of Dasara, goddess Durga’s clay idols are taken in a procession and immersed in a water body. ‘Ramleela’ is celebrated on this day across north India by performing plays based on Lord Rama’s heroic life.

Dasara is a beautiful occasion to wish your loved ones a happy and prosperous life.
Choose from the following Dasara wishes in Kannada to share with your loved ones to celebrate the victory of good over evil.

Also read: ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ!

Collection-of-dasara-wishes-in-kannada-language
Collection of Dasara wishes in Kannada language

Quotes wishes for Happy Dasara in Kannada language

1. Nimagu mattu nimma kutumbadavarigu dasara habbada hardhika subhashayagalu.

ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

2. Manemanagalalli sadagara tandiruva dasara habba nimma balalli sampattu,nemmadi, arogyavannu tarali.. Dasara habbada hardhika subhashayagalu!

ಮನೆಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ತಂದಿರುವ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರಲಿ.. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

3. Namma nadu namma habba nammellara dasara… Dasara habbada subhashayagalu

ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದಸರಾ… ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

4. Dasara habbada hardhika subhashayagalu… A tayi durga olleya aarogya, aiswarya hagu geluvininda nimmannu hagu nimma kutumbadava sada karunisali endu prarthisuve!

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು … ಆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ ಸದಾ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ!

5. Nimma badukinalliruva asuranannu solisi
a chamundesvari devi nimma badukannu hasanugolisali endu
kelutta nimagu nimma kutumbakku dasara habbada subhashayagalu.

ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಸುರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ,
ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸಲಿ
ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

6. Nada devate, dustara nashaki chamundesvari deviyu
nimage ayura arogya kodali ennutta nimagu
nimma kutumbakku dasara habbada subhashayagalu

ನಾಡ ದೇವತೆ, ದುಷ್ಟರ ನಾಶಕಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯು
ನಿಮಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಿಮಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

[content-egg-block template=offers_list]

7. Durgeya dhairya sada nimmallirali
endu kelikollutta nimagu nimma
kutumbakku dasara habbada subhashayagalu.

ದುರ್ಗೆಯ ಧೈರ್ಯ ಸದಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Dasara Wishes Images Messages in Kannada

8. Nimmalliruva kastagalannu a chamundesvari tayi hogaladisi
nimmannu shaktivantaragi madali endu ashisutta
nimagu nimma kutumbakku nadahabba
dasarada hardhika subhashayagalu

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ
ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಾಡಹಬ್ಬ
ದಸರಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

9. Vibhranjaneyinda kudida e dasaravu nimma badukinalli
santosha tarali ennutta nimagu nimma
kutumbakku dasara habbada subhashayagalu

ವಿಭೃಂಜಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದಸರಾವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ಸಂತೋಷ ತರಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

10. Bandide dasara mattomme
a deviya mahimeya sarutta
nimagella deviya krupe sigali
ennuvude nanna manadalada haraike..

ಬಂದಿದೆ ದಸರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಆ ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರುತ್ತ
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಸಿಗಲಿ
ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಹಾರೈಕೆ …

Happy dasara wishes in kannada with images
Happy dasara wishes words in kannada with images

Kannadaquotes image download button

11. A tayi dusta sikshaki, shista raksaki Chamundesvariyu
nimma balinalli santosha tarali ennutta
dasara habbada hardhika subhashayagalu.

ಆ ತಾಯಿ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಕಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯು
ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತರಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

12. Chamundesvariyu nimma balannu baṅgaradante
idali ennutta nadahabba dasarada hardhika subhashayagalu.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಬಂಗಾರದಂತೆ
ಇಡಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

13. Nadadevate chamundeswari tayiyu nimma
badukannu chandavagittarili endu bedikollutta
nimagu nimma kutumbakku nadahabba dasarada
hardhika subhasayagalu.

ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯು ನಿಮ್ಮ
ಬದುಕನ್ನು ಚಂದವಾಗಿಟ್ಟರಿಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ
ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ
ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Dasara Habbada shubhashayagalu messages words

14. Dustatana metti nilluva samarthyava nidemage navaratri habbada hardhika subhashayagalu

ದುಷ್ಟತನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ನೀಡೆಮಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

15. Baruva dinamanagalalli nivu kanda kanasu iderali, Nada devate chamundesvariya ashirvada sadakalavu nimma mele irali.. Dasara habbada subhashayagalu..

ಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡ ಕನಸು ಈಡೇರಲಿ, ನಾಡ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

Dasara habbada shubhashayagalu Kannada wishes
Dasara habbada shubhashayagalu kannada wishes

Kannadaquotes-image-download-button

16. Banni bangaravagali, balu sihiyagirali, priti pavitravagirali, sneha chirakalavirali
tayi chamundesvariyu nimagu mattu nimma kutumbadavarigu arogya sukha shanti sampattu nidalendu haraisuve…

ಬನ್ನಿ ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ,ಬಾಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಲಿ, ಸ್ನೇಹ ಚಿರಕಾಲವಿರಲಿ
ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯು ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವೆ…

17. Manemanagalalli sadagara tandiruva dasara habba nimma balalli sampattu, nemmadi, arogyavannu tarali… Dasara habbada subhashayagalu..

ಮನೆಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ತಂದಿರುವ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರಲಿ… ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

18. Jaganmateya ashirvada nimma mattu nimma kutumbadavarige sada irali, nadahabba dasara habbada subhashayagalu

ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ, ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

19. Dasara habbada hardhika subhashayagalu geleyare, nimma baduku bangaravagirali, tayi chamundesvariya ashirvada sada nimagirali hagu balali nemmadi nelesirali..

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗೆಳೆಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಿರಲಿ, ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಳಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ..

Dasara and navaratri quotes Wishes in Kannada
Dasara and navaratri quotes Wishes in Kannada

Kannadaquotes image download buttonAayudha Pooja wishes in Kannada Words

20. Nimagu hagu nimma kutumbadavarigu nada habba dasara hagu ayudha pujeya hardhika subhashayagalu.

ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

21. Sutta iruva dusta shaktigala nashakke nimma olleya chintanegalu ayudhagalagali.. Ayudha pujeya hardhika subhashayagalu

ಸುತ್ತ ಇರುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆಯುಧಗಳಾಗಲಿ.. ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

22. Edeyalli atmavisvasaviddare ade ayudha, mukhadalli naguviddare ade vijaya…
Dasara hagu ayudha pujeya subhashayagalu

ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಆಯುಧ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವಿದ್ದರೇ ಅದೇ ವಿಜಯ …
ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Vijaya Dashami wishes in Kannada Text messages

23. Sarvarigu visva vikhyata prasiddha namma hemmeya nadahabba dasara hagu vijayadasamiya hardhika subhashayagalu..

ಸರ್ವರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

24. Jaganmate durga deviyu ellarigu ayassu aarogya aisvarya bhagyavannu kodali,  sarvarigu visva vikhyata nadahabba dasara hagu vijayadasamiya subhashayagalu..

ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

Kannada language happy Vijay dashami wishes
Kannada language happy Vijay Dashami wishes

Kannadaquotes image download button25. Tayi chamundi mahisasura emba rakkasana konda dina, Sri Rama Ravanana mele gedda dina, Pandavaru Kauravara mele vijaya sadhisida dina… Nadina samasta janatege vijaya dasami hagu dasara habbada hardhika subhashayagalu

ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಎಂಬ ರಕ್ಕಸನ ಕೊಂದ ದಿನ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದ ದಿನ, ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ದಿನ… ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ವಿಜಯ ದಶಮಿ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

26. Dusta shaktiya virudhda sistaraksane jayagalisida e subhadina, shakti devategalu namma ajnanavannu kondu jnanada, dharmada belakannu chellali endu prarthisona. Samasta nadina janatege dasara habbada subhashayagalu

ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ದ ಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಣೆ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಈ ಶುಭದಿನ, ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಂದು ಜ್ಞಾನದ, ಧರ್ಮದ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Also Read: 90+ Powerful Chanakya quotes in kannada

Mysore Dasara wishes kavanagalu in Kannada 

27. Mysuru dasara estondu sundara,
ombattu dinavu devige vaividhyamaya alankara,
kannige rasadautana jambu savariya sadagara,
belakina vaibhogakke sakshi chendada deepalankara,
tayi chamundeshvari nigisali ella bara, nidali ellarigu vara…- Raju

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ,
ಒಂಬತ್ತು ದಿನವೂ ದೇವಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಲಂಕಾರ,
ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಸಡಗರ,
ಬೆಳಕಿನ ವೈಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೆಂದದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ,
ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನೀಗಿಸಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬರ, ನೀಡಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ…

28. Dasara nadahabba,
chamundi tayiya tavarina habba,
e dasara ellarallu tarali sadagara,
agali nimma mane manasugalu bangara..

ದಸರಾ ನಾಡಹಬ್ಬ,
ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ತವರಿನ ಹಬ್ಬ,
ಈ ದಸರಾ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತರಲಿ ಸಡಗರ,
ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನಸುಗಳು ಬಂಗಾರ..

29. Suruvagtide nadahabba
ellellu sambhramavo sambhrama
ganapadegala talimu akarsana
singaragonda aramane,
deepalankarada nartana
ida noduvude bhagya
ade namma hemmeya mysuru dasara..- Aswini

ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ನಾಡಹಬ್ಬ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮವೊ ಸಂಭ್ರಮ,
ಗಣಪಡೆಗಳ ತಾಲೀಮೂ ಆಕರ್ಷಣ
ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಅರಮನೆ,
ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ನರ್ತನ
ಇದ ನೋಡುವುದೆ ಭಾಗ್ಯ
ಅದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ..

Happy Dasara wishes quotes in Kannada Kavana

31. Runatmaka bhavagalu alisi, bangarada
bhavagalu hommi, paraspara bangarada
bhavagala kodukollivikeye
dasara habbavagali…
Novugala sanharisi nalivina vijayavagali
e vijayadasamiya dina…- Manju Sri mandara

ಋಣಾತ್ಮಕ ಭಾವಗಳು ಅಳಿಸಿ, ಬಂಗಾರದ
ಭಾವಗಳು ಹೊಮ್ಮಿ, ಪರಸ್ಪರ ಬಂಗಾರದ
ಭಾವಗಳ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳಿವಿಕೆಯೇ
ದಸರಾ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿ…
ನೋವುಗಳ ಸಂಹರಿಸಿ ನಲಿವಿನ ವಿಜಯವಾಗಲಿ
ಈ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ…

32. Pakkada maneyavalu nagu naguta karedalu
olage banni…
Nanu kutuhaladinda khusiyinda
tusu bhayadinda ola nadede
kaige kottalu banni…!!
Dasara habbada hardhika subhashayagalu – Harish

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು ನಗು ನಗುತ ಕರೆದಳು
ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ…
ನಾನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ
ತುಸು ಭಯದಿಂದ ಒಳ ನಡೆದೆ
ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಬನ್ನಿ…!!
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

33. Navaratriyannu deviya aradhaneyalli mugisiruva
nimagu mattu nimma kutumbakku dasara
habbada hardhika subhashayagalu.

ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರುವ
ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ದಸರಾ
ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Conclusion

We hope you liked the above post. By sharing these Dasara wishes in Kannada, you can double the joy of Dasara. Don’t forget to select your favorites and send them to your friends, family, and loved ones. We wish you a joyous Dasara, full of love and joy! Follow us on Instagram and Facebook for more.

Thank you..

Also Read : 25+ Sudha Murthy thoughts Collection in Kannada

This Post Has One Comment

Leave a Reply